Privacyverklaring

Legende : de vzw = vzw Gestellae Ballet

Verwerking van de persoonsgegevens :

De persoonsgegevens die de gebruiker/bezoeker meedeelt bij inschrijving voor cursussen , deelname aan manifestaties , medewerking aan de vzw of bij contact om informatie , worden beperkt tot die gegevens die nodig zijn en enkel verwerkt en aangewend om de bij wetten en besluiten geïmplementeerde verplichtingen na te komen en de opdrachten te vervullen binnen het kader van de doelstellingen van de vzw.

De persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om :

       - te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vzw (uitvoering overeenkomst)

       - contact te kunnen leggen tussen de vzw en de betrokkene(n) voor o.m. mededelingen , eigen brochures , informatie of persoonlijke regelingen (gerechtvaardigd belang)

       - communicatie in verband met clubadministratie (uitvoering overeenkomst)

       - bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

       - voldoen aan de wettelijke verplichtingen , zo o.m. verzekeringen , vrijwilligersadministratie.

De vzw kan om een uitdrukkelijke toestemming vragen tot verwerking indien vereist.

De persoonsgegevens worden in geen geval aan derden (verwerkers) dan aan de federatie(s) waarbij de vzw is aangesloten , de contractuele verzekeraars en de verzorger van de internetomgeving (webhosting) medegedeeld , noch verwerkt voor commerciële doeleinden.Met deze partijen (verwerkers) wordt via een contract de veiligheid van de gegevens gewaarborgd.De bij wet voorziene openbare instellingen of administraties kunnen enkel , na het volgen van de wettelijke procedures , inzage krijgen in de gegevens. 

Passende technische en organisatorische maatregelen werden genomen , zodat de beveiliging van deze gegevens gewaarborgd is.

De verwerkingsverantwoordelijken zijn de voorzitter en de secretaris/penningmeester van de vzw.

De vzw bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt , dan wel op grond van een wettelijke vereiste.

Gegevens die kunnen gevraagd worden :

       - contactgegevens : naam , voornaam , adres , telefoonnummer , e-mail

       - identiteitskaartnummer

       - Rijksregisternummer

       - persoonlijke kenmerken : geslacht , geboortedatum , geboorteplaats , nationaliteit

       - de cursussen waarvoor wordt ingeschreven

       - de gegevens van de verantwoordelijke perso(o)n(en) in geval de leeftijd van het lid <16 jaar.

          Het verschaffen van deze gegevens worden de facto beschouwd als toestemming om de

          gegevens van de minderjarige (<16 jaar) te verwerken.

Rechten en klachten

Elk lid of verantwoordelijke persoon van de betrokkene wiens gegevens worden verwerkt , kan zijn rechten voorzien bij de wetgeving omtrent GDPR (General Data Protection Regulation) toepassen , zoals : deze gegevens inkijken, kopie bekomen , laten verbeteren ,  of , indien hij/zij daar goede redenen voor heeft , laten verwijderen.  Daartoe dient de betrokkene of de verantwoordelijke persoon contact op te nemen met de vzw(*) en zich te identificeren bij een van de verwerkingsverantwoordelijken van de vzw.

Mocht U een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens , gelieve contact met de vzw op te nemen (*) en zich te identificeren bij een verwerkingsverantwoordelijke. Een klacht kan ook neergelegd worden bij de Privacycommissie , Drukpersstraat 35 , 1000 Brussel (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Dit is de toezichthoudende autoriteit.

 (*) = o.m. via het tabblad Contact van de website van de vzw.

Wijzigingen :

De vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging is van 06/09/2018.

Links naar andere sites :

Deze website bevat links naar sites van de overheidssector en de particuliere sector.  De vzw kan niet garanderen dat deze websites een privacy beleid naleven overeenkomstig de wetten en besluiten tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.  We raden de gebruikers aan dit zelf na te gaan door de privacy clausules te raad plegen die op iedere website moeten voorkomen.

—–